Varför finns detta projekt?

 

Personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk härkomst riskerar att drabbas av en dubbel utsatthet. Det är inte bara till följd av att det är svårt att komma till ett nytt land och ta till sig och lära sig om hur samhället fungerar utan med en funktionsnedsättning tenderar personer med utländsk bakgrund att i en högre grad isolera sig. Det existerar idag en etnisk mångfald i rörelsen för funktionsnedsatta personer.

 

Det beror dels på bristande språkkunskaper men också beroende på att man inte vet om vilka rättigheter och möjligheter man har att få stöd och hjälp i det nya landet. Traditionsenligt är det inte heller samhällets ansvar i hemländerna utan familjens ansvar att ta hand om familjemedlemmar med funktionsnedsättning. 

 

Något som även lever kvar från det tidigare liv i mellan östern är att det kan vara skambelagt för familjen att erkänna att en familjemedlem har en funktionsnedsättning. Det är en skam som drabbar både personer med funktionsnedsättning men också hela familjen som får en lägre status i det samhällets ögon. Många som har en synlig funktionsnedsättning isolerades därför ifrån samhället men också från sina landsmän.

 

Myndigheterna i Sverige har idag svårt att nå ut till denna grupp för att erbjuda den hjälp och det stöd som de skulle ha rätt till och möjligheter att få. 

 

Varför just assyrier?

 

Detta är ett initiativ som Assyriska Riksförbundet själva tagit, detta projekt är något som förbundet kämpat för att få. Detta på grund för det brinnande engagemang som finns för att hjälpa folket i sin helhet, oavsett ålder, benämning, eller funktionsnedsättning. 

 

Förbund med andra etniska inriktningar är välkomna att göra samma sak för sitt folk. Det vi bland annat kommer att erbjuda efter att detta tvååriga projekt är slutfört är att utforma en metodhandbok. Detta är något som kommer att vara tillgängligt för samhället att ta del av. Därmed kan andra aktörer på marknaden som är intresserade av att kopiera konceptet, få det tillgängligt. 

 

Arvsfonden

 

Funka utan skam är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och som Assyriska Riksförbundet driver. Det är en del av Arvsfondens satsning Egen kraft, som riktar sig på personer med funktionsnedsättning.

 

Alla händelser som kommer att ske i samband med projektet dokumenteras. Det kommer även att uppdateras flitigt på projektets projektsida hos Arvsfonden, vill man därmed följa projektets utveckling kan man besöka den. 
 

 

Om projektet

 

Projektets målgrupp är assyrier i Sverige med någon form av funktionsnedsättning. Projektet berör tre geografiska områden; Södertälje, Jönköping och Göteborg. Projektet är unikt, i den meningen att det aldrig tidigare existerat ett projekt med inriktningen på funktionsnedsatta personer med utländsk härkomst.

 

Assyriska Riksförbundet kommer bland annat med hjälp av samarbetsorganisationerna DHR och Neuroförbundet att genomföra projektet. För mer information om samarbetsorganisationerna se nedan. 

 

Syfte

 

Projektet syftar till ett mer tillgängligt samhälle för personer med funktionsnedsättningar från framförallt etniska minoriteter. Under projektet är det tre teman som kommer att vara genomgående i arbetet. 

 

  • Rättigheter – Upplysa och betona vilka rättigheter man har som person med funktionsnedsättning eller anhörig till person med funktionsnedsättning.
     

  • Empowerment – Stärka individer som har en funktionsnedsättning.
     

  • Skam – Både skam och skuldkänslor kan vara något som upplevs av både personen med funktionsnedsättning men även familjen, både omedvetet och medvetet. Detta kommer att bemötas i projektet.

 

Aktiviteter

 

- Sommarläger för barn & ungdomar under 18 år

- Föreläsningar för ungdomar över 20 år

- Veckoslutskurser för målgruppen och deras anhöriga

- Nätverksträffar

 

Deltagarna med funktionsnedsättningar kommer få vara med på sommarläger, veckoslutskurser och intressanta träffar. De kommer även få chansen att delta i inspirerande föreläsningar, vara med i ett nätverk för att träffa andra personer i samma situation.

 

Alla aktiviteter kommer att drivas av experter och personer med flera års erfarenheter för att på bästa sätt ge alla deltagare de bästa verktygen för att bland annat ta del av samhället på bästa sätt. Aktiviteterna som kommer att hållas är anpassade för tre grupper: barn under 18 år, personer över 20 år och för familjer och anhöriga till dessa. 

 

Samarbetsorganisationer

 

Med hjälp av våra samarbetsorganisationer kommer vi att skapa ett upplägg för att på bästa sätt uppnå projektets syfte. Detta samarbete är idealiskt med tanke på varje organisations respektive expertis inom olika områden. 
 

Neuroförbundet


Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi och är partipolitiskt obunden. De arbetar för ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. De arbetar för att göra liver lättare för alla med en neurologisk diagnos.
För mer information om Neuroförbundet:
http://www.neuroforbundet.se/

 

DHR

 

DHR är en demokratisk organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. Organisationen är politiskt och religiöst obunden. DHR strävar efter ett samhälle utan rörelsehinder. De nöjer sig inte med att erkänna principen om alla människors lika värde, de arbetar för att förverkliga den. 

För mer information om DHR:
http://www.dhr.se/


Utöver dessa två samarbetsorganisationer så kommer vi att samarbeta med olika organisationer som arbetar med olika målgrupper inom funktionshinderrörelsen. Nya samarbetsorganisationer kommer att presenteras längre fram. Utöver dessa organisationer kommer ett samarbete med kommunala funktionshinderråd i vissa kommuner att etableras för att på bästa sätt även nå ut till och påverka samhällets syn på funktionsnedsatta personer med utländsk härkomst. 

 

Kontakt

Har du frågor kring projektet,
kontakta projektansvarig Maria Kaplo,

Maria.kaplo@assyriskariksforbundet.se

 

Anmäla deltagande i projekt

Om du vill anmäla dig själv för att delta i projektet eller om du vill anmäla en anhörig så klicka vidare. 

 

 

 

 

FUNKA UTAN SKAM

Ett projekt för dig som berörs av funktionsnedsättning

MENY

 

Om oss

Verksamhet

Medlem

Press

Kontakt

KONTAKT

 

+46 (0) 8 550 166 83

kansli@assyriskariksforbundet.se 

Besöksadress

Hantverksvägen 2, Södertälje

 

Postadress

Box 180, 151 22 Södertälje

© 2021 Assyriska riksförbundet

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean